بیوفیزیک

 
آزمایشگاه بیوشیمی تست مولیش
نویسنده : سامان مطلبی - ساعت ۱٢:۱٥ ‎ق.ظ روز جمعه ٤ فروردین ،۱۳٩۱
 

چکیده :

تست مولیش به تمامی کربوهیدرات ها پاسخ مثبت می دهد لذا به عنوان تست عمومی برای شناسایی کربوهیدرات ها استفاده می شود.

همه کربوهیدرات ها(قندها)درحضوراسیدهای غلیظ،آب از دست می دهند،اگرمنو ساکارید هگزوز(قند 6کربنه) باشد پس از دست دادن آب ،تبدیل به هیدروکسی متیل فورفورال می شود و اگر مونوساکارید پنتوز(قند5کربنه)باشد،در اثر آبگیری (هیدراتاسیون) تبدیل به فورفورال می شود.(پلی ساکارید ها در حضور اسید غلیظ ابتدا به مونوساکاریدهای مربوطه هیدرولیز می شوند.)فورال و مشتقات آن در مجاورت آلفانفتول کمپلکس قرمز مایل به بنفش ایجاد می کنند،یعنی درون لوله ی آزمایش دوفاز ایجاد می شود که فاز پائینی شفاف است و فاز بالایی کدر،این حلقه ی بنفش رنگ بین این دوفاز ایجاد شده که نشان دهنده ی وجود قند(کربوهیدرات)است.

 

آلفا نفتول: یک ترکیب فنولی است که ساختار آروماتیکی دارد و از دو حلقه ی بنزن و یک گروه هیدروکسیل تشکیل شده که ترکیب رنگی ایجاد می کند................................


چکیده :

تست مولیش به تمامی کربوهیدرات ها پاسخ مثبت می دهد لذا به عنوان تست عمومی برای شناسایی کربوهیدرات ها استفاده می شود.

همه کربوهیدرات ها(قندها)درحضوراسیدهای غلیظ،آب از دست می دهند،اگرمنو ساکارید هگزوز(قند 6کربنه) باشد پس از دست دادن آب ،تبدیل به هیدروکسی متیل فورفورال می شود و اگر مونوساکارید پنتوز(قند5کربنه)باشد،در اثر آبگیری (هیدراتاسیون) تبدیل به فورفورال می شود.(پلی ساکارید ها در حضور اسید غلیظ ابتدا به مونوساکاریدهای مربوطه هیدرولیز می شوند.)فورال و مشتقات آن در مجاورت آلفانفتول کمپلکس قرمز مایل به بنفش ایجاد می کنند،یعنی درون لوله ی آزمایش دوفاز ایجاد می شود که فاز پائینی شفاف است و فاز بالایی کدر،این حلقه ی بنفش رنگ بین این دوفاز ایجاد شده که نشان دهنده ی وجود قند(کربوهیدرات)است. آلفا نفتول: یک ترکیب فنولی است که ساختار آروماتیکی دارد و از دو حلقه ی بنزن و یک گروه هیدروکسیل تشکیل شده که ترکیب رنگی ایجاد می کند.

 مقدمه:

کربوهیدرات:


کربوهیدرات ها به 3 دسته تقسیم می شوند:

1. مونوساکارید ها : پنتوزها : آرابینوز – گزیلوز – ریبوز

هگزوزها : گلوکز- گالاکتوز- مانوز- فروکتوز

2.الیگو ساکاریدها : (دی ساکاریدها ) ساکارز

3. پلی ساکاریدها : نشاسته - گلیکوژن

مونوساکاریدها :

در مونوساکاریدها بعلت پیوند دو گانه بین کربن و اکسیژن در مواجهه با ترکیبات می توانند با باز شدن پیوند دو گانه آنها خاصیت احیا کنندگی را نشان می دهند

مونوساکاریدها بعنوان بیشترین خاصیت احیا کنندگی شناخته شده اند.

دی ساکارید ها :

در صورتی که در دی ساکارید ها عامل پیوند دو گانه کربن با اکسیژن ( عامل الدئیدی یا کتونی)از یک مونو ساکارید با عامل هیدروکسیل از مونوساکارید دیگر ترکیب شود           دی ساکارید بوجود آمده خاصیت احیا کنندگی خور را از دست نمی دهد.

اما در دی ساکارید های غیر احیا کننده مثل ساکارز و ترهالوز عامل دوگانه ی آنها با هم ترکیب شده است و پیوند دو گانه صرف ایجاد ساختمان جدید شده است.

پلی ساکارید ها:

پلی ساکارید ها بعلت این که از مونوساکارید . الیگو ساکارید تشکیل شده در حالت عادی نمی توانند خاصیت احیا کنندگی داشته باشند مگر به زیر واحدهای خود تجزیه شوند.

در آزمایش بندیکت مونو ساکاریدها و دی ساکاریدها (بجز ساکارز غیر احیا کننده ) به آزمایش جواب مثبت می دهند.

نکته : می توان بجای ترکیبات 2 ظرفیتی از ترکیبات نقره نیز استفاده کنیم که از این خاصیت برای آینه های نقره ای استفاده می شود.

 مواد آزمایش:

اسیدغلیظ(1میلی لیتر) – نمونه(1میلی لیتر) – 2تا3 قطره آلفا نفتول

وسایل آزمایش:

لوله آزمایش – قطره چکان – دستکش – عینک – پی پت

روش آزمایش:

در لوله ی آزمایش 1سی سی از محلول مجهول میریزیم سپس توسط پی پت 2الی3 قطره از محلول الفانفتول به ان اضافه می کنیم در مرحله بعد با استفاده از پی پت 1 سی سی اسیدسولفوریک غلیظ را به آهستگی به ته لوله ی آزمایش اضافه می کنیم.(باید توجه داشته باشیم هنگامی که اسید را به محلول اضافه می کنیم،محلول تکان نخورد و لوله را باید به صورت مورب بگیریم،پی پت حاوی اسید را به صورت کج به لبه لوله تکان دهیم تا اسید آرام به درون لوله ازمایش بریزد و 2فاز ایجاد شود)

تذکر: هنگام استفاده از اسید از دستکش و عینک استفاده می کنیم و دست یا لوله آزمایش نباید مرطوب باشد.

پس از اضافه شدن اسید اگر قندی در محلول مجهول وجود داشته باشد،یک حلقه ی متمایل به بنفش بین 2فاز در لوله آزمایش ایجاد شده و در صورتی که قندی وجود نداشته باشد،هیچ تغییری حاصل نمیگیرد.

نتایج آزمایش:

درون لوله ی آزمایش بین دوفاز حلقه ی بنفش تشکیل شد.

بحث :

این تست جهت شناسایی عمومی کربوهیدرات ها به کار می رود و به تمامی قند ها پاسخ مثبت می دهد.

نتیجه گیری:

به علت دیده شدن حلقه ی بنفش رنگ به این نتیجه رسیدیم که محلول مورد نظر حاوی قند می باشد.

منابع:

1-کمک از دستورکار آزمایشگاه بیوشیمی1 استاد محمودی