بیوفیزیک

 
گزارشکار بیوشیمی بارفورد
نویسنده : سامان مطلبی - ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳٩٠
 

   بسم الله الرحمن الرحیم  

 عنوان: تست بارفورد

                                                 Barford test

 اسامی:سامان مطلبی

 

        دانشگاه آزاد اسلامی پیشوا            


چکیده:

 آزمایش بارفود (فقط به مونوساکاریدها جواب مثبت میدهند): این آزمایش برای تشخیص مونو ساکاریدها از دی ساکاریدهای احیا کننده است. چنانچه آزمایش احیا قندها در محیط اسید ضعیف صورت گیرد و مدت زمان حرارت دادن کنترل شود، فقط مونو ساکاریدها به علت قدرت احیا کنندگی قوی به این آزمایش جواب مثبت میدهند

برای انجام این تست ابتدا 2سی سی نمونه (قند مونوساکارید ) را با یک سی سی معرف بارفورد درون لوله آزمایش مخلوط کرده و به مدت 5 دقیقه در بن ماری جوش قرار داده سپس ، بعد از 5 دقیقه رسوب قرمز رنگی در ته لوله آزمایش مشاهده می شود .

اگر رسوب قرمز در فاصله دو دقیقه تشکیل گردید، قند مورد آزمایش مونو ساکارید است. دی ساکاریدها را باید مدت بیشتری (مثلا 10 دقیقه) جوشانید تا رسوب قرمز رنگ ایجاد شود

 

 

مقدمه:

 کربوهیدرات به پلی هیدروکسی آلدئید یا پلی هیدروکسی کتون و یا ترکیباتی که به این دو گروه هیدرولیز میشوند اطلاق میگردد. دسته ای از کربوهیدراتها را که نمیتوانند به ترکیب ساده تری شکسته شوند. مونوساکارید میگویند. گروهی را که در اثر هیدرولیز به دو مولکول مونوساکارید تجزیه شوند دی ساکارید و بالاخره کربوهیدراتهایی که به چندین واحد مونو ساکارید تجزیه میشوند را اولیگوساکارید گویند و چنانچه تعداد واحدهای تشکیل دهندة آن بیش از شش عدد باشد پلی ساکارید نامیده میشود.
مونوساکاریدها را میتوان به دو گروه عمده تقسیم کرد: اگر مونوساکاریدها دارای عامل آلدئیدی باشند آنها را آلدوز و چنانچه عامل کتونی داشته باشند آنها را کتوز مینامند.
از لحاظ احیا کنندگی نیز قندها را به دو دسته احیا کننده و غیر احیا کننده تقسیم میکنند. قندهای احیا کننده به علت داشتن گروههای احیا کننده آلدئیدی یا کتونی دارای خاصیت فوق هستند. قندهای احیا کننده میتوانند یونهای فلزاتی مثل مس دو ظرفیتی (
Cu2+) و یون نقره را در محیط قلیایی احیا کنند. مس دو ظرفیتی پس از احیا به صورت مس یک ظرفیتی (Cu+) در می آید. این یون کمتر از مس دو ظرفیتی در آب محلول است و در نتیجه به صورت رسوب سبز رنگ CuOH یا رسوب قرمز رنگ Cu2O و یا مخلوط زرد رنگی از این دو ترکیب در می آید. اگر PH محیط اسیدی شود (مانند آزمایش بارفورد) و همچنین زمان حرارت دادن کنترل شود، فقط مونو ساکاریدها به این آزمایش جواب مثبت میدهند.

آزمایش بارفود (فقط به مونوساکاریدها جواب مثبت میدهند): این آزمایش برای تشخیص مونو ساکاریدها از دی ساکاریدهای احیا کننده است. چنانچه آزمایش احیا قندها در محیط اسید ضعیف صورت گیرد و مدت زمان حرارت دادن کنترل شود، فقط مونو ساکاریدها به علت قدرت احیا کنندگی قوی به این آزمایش جواب مثبت میدهند

مواد و روش:

 وسایل آزمایش: معرف استات مس +2 در اسید استیک ، چند سی سی نمونه ،‌ لوله آزمایش ،‌بن ماری جوش ،‌قطره چکان

این تست برای تشخیص مونوساکارید ها می باشد . به این صورت که چون در این تست محیط اسیدی است قدرت احیاکنندگی بیشتری برای احیا مس+2 به مس +1 احتیاج است وچون مونوساکاریدها  احیا کننده تر هستند ،‌بنابراین در محیط اسیدی فقط مونوساکاریدها به این تست جواب می دهند .

برای انجام این تست ابتدا 2سی سی نمونه (قند مونوساکارید ) را با یک سی سی معرف بارفورد درون لوله آزمایش مخلوط کرده و به مدت 5 دقیقه در بن ماری جوش قرار داده سپس ، بعد از 5 دقیقه رسوب قرمز رنگی در ته لوله آزمایش مشاهده می شود .

نتیجه و بحث:

 اگر رسوب قرمز در فاصله دو دقیقه تشکیل گردید، قند مورد آزمایش مونو ساکارید است. دی ساکاریدها را باید مدت بیشتری (مثلا 10 دقیقه) جوشانید تا رسوب قرمز رنگ ایجاد شود. این تست برای تشخیص مونوساکارید ها می باشد . به این صورت که چون در این تست محیط اسیدی است قدرت احیاکنندگی بیشتری برای احیا مس+2 به مس +1 احتیاج است وچون مونوساکاریدها  احیا کننده تر هستند ،‌بنابراین در محیط اسیدی فقط مونوساکاریدها به این تست جواب می دهند .

 

 

منابع:

WWW.BIOPHYSICSAMAN .PERSIANBLOG.COM

WWW.PURECHEMISTERY.BLOGFA.COM

جزوه ی بیوشیمی دکتر اشرف شبانی

کتاب بیوشیمی 1

دستور کار آزمایشگاه بیوشیمی 1-استاد محمودی